Boligsøker

Det er vanskeligstilte på boligmarkedet i Fjell Kommune som har anledning til å søke om leie av bolig hos Fjell Bustadstifting. Dersom du bor i en av våre nabokommuner er det disse du må henvende deg til. Unntak gjøres der det er spesielle forhold som tilsier det.

Husk å les tildelingskriter før du søker

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av en eller flere av disse punktene:
 • Økonomiske årsaker
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Helsemessige eller sosiale problemer
 • Andre individuelle forhold som gjør boligsituasjonen vanskelig
Det er vanligvis sammensatte årsaker til at personer blir vanskeligstilt på boligmarkedet. Vi setter oss godt inn i hver enkelt søknad for å kunne vurdere hvordan behovet er. Vi ønsker derfor at du fyller ut søknaden grundig slik at vi får et godt vurderingsgrunnlag.

Fjell Bustadstifting har taushetsplikt, men også opplysningsplikt dersom det skulle fremkomme informasjon som for eksempel er av betydning for barns velferd.

Kriterier og vilkår

 • Søker må ha lovlig opphold i Norge
 • Søker må være fylt 18 år og uten uoppgjorte restanser fra tidligere leieforhold hos Fjell Bustadstifting
 • Du må som hovedregel ha bodd i Fjell Kommune siste år
 • Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig.
 • Ikke ha inntekt, formue, eller alternative muligheter, til å skaffe seg egnet bolig.
 • Dersom du har hatt problemer med å mestre tildligere boforhold, ønskes det at du tar imot den hjelp som tilbys for å ivareta det nye boforholdet. 
 • Tidligere brudd på leiekontrakt som har medført utkastelse, vil medføre en karantenetid på inntil to år.
 Fjell Bustadstifting gjør oppmerksom på at søknader som ikke fyller kriteriene vil bli avslått.